• KPSS LİSE - ÖNLİSANS Kayıtlarımız Devam Ediyor...

  Hızlandırılmış KPSS Eğitimlerimiz Başlıyor...

  Devamı..
 • Bilgisayar İşletmenlik MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • Bilgisayarlı Muhasebe MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • On Parmak Klavye Eğitimlerimiz devam ediyor...

  Dersler hafta içi ve hafta sonu grup eğitimleri yada kişiye özel istenen gün ve saatlerde eğitimler verilmektedir.

  Devamı..

 

PENBİL SANALTUR

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZPENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

Ödev Ekle

 ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
 
 • KPSS sonuçları Öğretmen Kadroları için sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
 • Aynı alana atanacakların KPSS’ den alınan KPSS 10 puan üstünlüğü esas alınmaktadır. Örneğin Türk Dili Edebiyatı alanı için yapılacak atamalarda sadece Türk Dili Edebiyatı alanına kaynaklık eden yüksek öğretim programlarından mezun olanlar başvurabilir. Buna göre EK-2 çizelgede de yer alan Türk Dili ve Edebiyatı alanına kaynaklık eden yükseköğretim programları şunlardır;
  1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
  3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü(*)

(*)Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Programını başarı ile tamamlayanlar

            Bu üç yüksek öğretim programından mezun olanlar Türk Dili ve Edebiyatı alanı için başvuruda bulunduklarında,KPSS10 puan üstünlüğüne göre kontenjanda belirtilen sayı kadar atama yapılmaktadır.

 • Puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde;
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri testindeki doğru cevap,
  • Bunun da eşit olması durumunda bütün testlerdeki toplam doğru cevap sayısı fazla olana,
  • Bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulmaktadır.
 • KPSS sonuç belgesinde yer alan KPSS10 puanı, atamaya esas olan ve mezun olunan yüksek öğretim programı bilgileri Öğretmenlik için Elektronik Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile bu görevden adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanlar; hizmet süresi üstünlüğü esasına göre açıktan atama / kurumlar arası biçimi ya da geçerli olan KPSS10 sonucuna göre ilk atama biçimiyle başvuru yapabileceklerdir.
 • Devlet memuru olarak görev yapanlardan KPSS sonucuna göre başvuru yapacak olanlar, başvuru esnasında görevli oldukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirinden onaylı muvafakat almak durumundadırlar.

        ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, uçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrûm olmamak,
 • Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak,
 • Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede almamış olmak, adlî sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş olan ve çekilmiş sayılarda, aynı Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini başvuruların son günü itibariyle doldurmuş olmak,
 • Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası biçimiyle atandığı hâlde görevine başlamış olanlarda, atandığı tarihe göre başvuruların son günü itibariyle en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
 • Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika programlarından birini tamamlamış olmak,
 • Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS10)’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak,
 • Sağlık yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevi yapmasına engel bir hali olmamak,
 • Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Adaylık dönem içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarih başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
 • İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; son iki yılda yapılan Kamu personel Seçme Sınavı’nda KPSS10 puan türüne göre atanmak istediği alan için belirlenen taban puanı ve üzeri puan almış olmak,
 • Askerlik hizmeti tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak ya da askerde lup terhis olacaklar ile bakaya kalanlar kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı bulunmak.

ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler:

 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),
 • Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi,
 • Diploma Denklik Belgesi,
 • Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılmaz),
 • Adli Sicil Durum Beyanı ile adli sicil kaydı bulunanlarda Sabıka Sorgulama Belgesi,
 • Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Atama biçimleriyle başvurulardan, en son çalıştığı kurumdan alacağı Hizmet Belgesi (Belge üzerinde ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
 • Açıktan Atama biçimiyle başvurulardan, Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği,
 • Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleri ile başvurulardan, Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur)emekli olmadığına ilişkin belge
 •  Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan KPSS10 sonucuna göre İlk Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi,
 • Kurumlar arası Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi,
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihi gösteren belge istenecektir. ( Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan programa kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.),
 • Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturma yer olmadığına dair” mahkeme kararı.

Elektronik Başvuru Formunun Doldurulması

 • İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan htpp://personel.mebgov.tr internet adresine girildiğinde karşınıza, Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir.
 • T.C. Kimlik Numaranızı ilgili kutuya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz alanı seçerek “Giriş” tuşuna tıkladığınızda, resimli “Elektronik Başvuru Formu” ekranı gelecektir.
 • İlk Atama başvuru ekranında KPSS10 puanı sayfaya yansıtılmıştır.
 • İlk Atama başvuru ekranın açılabilmesi için başvuruya esas puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanına eşit veya daha üzerinde olmalıdır. Aksi halde “Başvuruya esas puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!” uyarısı karşınıza gelecektir.

Tercihler

 • Öğretmenlik için başvuruda bulunacak öğretmen adayları, Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak olan eğitim kurumları arasında en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumu tercih edebileceklerdir. Tercihler, atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilir.
 • Tercihte bulunurken, önce “iller” sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra “İlçe/Kurumlar” sütunundaki listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz.
 • Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz.Bu şekilde toplam 20 (yirmi) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjan 20 (yirmi) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.)

Toplam 20 (yirmi) eğitim kurumu tercih edenler, 21.tercih olarak,
a)”Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
b)”Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
seçeneklerinden birinin tercih etmek zorundadırlar.

 • Tercihlerine atanamayan adaylardan, tercih dışı seçenekler olarak (a) seçeneğin tercih edenler, boş kalan eğitim kurumları için tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.(b)seçeneğini tercih edenler,öğretmen kontenjanı verilen eğitim kurumları için bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Tercih Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar

            Öğretmenlik görevine atamalar, Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak il/ilçe doğrudan eğitim kurumlarına yapılmaktadır.
            Aşağıdaki belirtilen bölgelere ilk defa atanan öğretmenler;(EK–3)

 • Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az üç yıl,
 • İkinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az dört yıl,
 • Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl (EK–4)

veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

Bu çerçevede, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri ile birinci hizmet bölgesinin sadece (D) ve (E) sınıfı ilçeleri zorunlu hizmet kapsamındadır.

            Örneğin;

 • Birinci Hizmet Bölgesine dâhil edilen 43 il’den biri olan Ankara’nın (D) hizmet sınıfın da yer alan (EK–4); Çamlıdere, Evren, Güdül, Haymana, Kaleci, Nallıhan, Ş.Koçhisar ilçelerindeki eğitim kurumunu tercih edip bu ilçelerdeki okullardan birine atanan bir öğretmen, burada 5 yıl hizmet etmesi halinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olacaktır.
 • İkinci hizmet bölgesinde 22 il belirlenmiş olup bul illerden (EK–3), Adıyaman iline atanan öğretmenler, en az dört yıl çalışmaları halinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olacaktır.
 • Üçüncü hizmet bölgesinde 16 il belirlenmiş olup bu illerden (EK–3), Kars iline atanan öğretmenler, en az üç yıl çalışmaları halinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olacaktır.

Bölge türü, il/ilçe puan ve sınıflarını gösteren çizelge (EK-3 ve EK-4), Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ekinde yer almakta olup, bu bölge türleri ile il/ilçelerin sınıf ve puanları, Bakanlıkça bölgenin ve il/ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre değiştirilmektedir. Bu nedenle, tercih yapacağınız dönemde bu çizelgenin son halini inceleyip tercih yapmanızda yararlı olacaktır.

 • Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yükseköğretim Programı, seçmiş olduğunuz alan karşılığında TTK’nin 80 sayılı Karar eki Çizelge’de (EK–2) yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığın veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibariyle farklı isimler kullanmaları listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin atamaları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre adaylarının tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda bilgisayarla yapıldığından ilk atamalarda eş durumu özrü dikkate alınmamaktadır.

Başvurunuzu sadece “Başvuru Onaylatacağınız İl” alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru bürolarında onaylatabilirsiniz. Formu farklı bir ilde onaylatmak isterseniz Elektronik Başvuru Formunda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir.

Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

 • Elektronik Başvuru Formu dışında ile yapılan başvurular,
 • Başvuru takvimi dışındaki başvurular,
 • İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde onaylanmamış başvurular,
 • Geçersiz KPSS10 puanı ile (ara sınıf öğrencilerinin puanları) yapılan başvurular,
 • Atama alanı ve biçimini yanlış seçenlerin başvuruları,
 • Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yüksek öğretim programını yanlış seçenlerin başvuruları,
 • Hizmet sürelerini fazla gösterenler ile memurlukta geçen hizmet sürelerini öğretmenlikte geçmiş gibi gösterenlerin başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın htpp://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulmaktadır.

 • Atama kararnameleri PDF formatında il milli eğitim müdürlüklerine internet aracılıyla gönderilmektedir.
 • Öğretmen olarak atanmış bütün adayların adreslerine, görevlerine başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilmektedir.
 • Tebligatı beklemezsizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atama sonuçlarının duyurulduğu günü takip eden tarihten itibaren atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlamaları mümkün bulunmaktadır.
 • 12/08/2003 tarihli ve 25197 sayıl Resmî Gazete’de yayımlanan 4969 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde (c) bendi ile; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ilk defa memuriyete atananlara harcırah ödenmesi düzenleyen 9’uncu maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananların, harcırahtan yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Göreve Başlama Esnasında İstenilecek Belgeler:
                        Başvuruda istenilen belgelerle birlikte;

 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği
 • KPSS10 sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 • Son altı ayı içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
 • Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair Sağlık Durumu Beyanı (EK–6)
 • Onaylı Elektronik Başvuru Formu,
 • Mal Bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
 • Bağlı olduğu Askerlik Şubesinden alınmış Askerlik Durum Belgesi,
 • Millî Sporcu Belgesi (Gençlik ve Genel Müdürlüğünden ya da ilgili federasyonlardan alınacak).

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER
            Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi 657 sayılı Kanunun 62 ve 63’üncü maddeleri gereğince iptal edilmektedir.
Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmemektedir.


 
.
PENDİK PENBİL EĞİTİM KURUMLARI